ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» (код за ЄДРПОУ 00222261, місцезнаходження – 82400 Львівська обл., м. Стрий вул. Промислова,4) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі – ЗЗА) відбудуться 25 квітня 2018 року об 11-00 за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Промислова, 4, в приміщенні актової зали №1.
Перелік питань проекту порядку денного:

    1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2015-2017 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2017 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2017 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8.  Звіт керівника ДП «Добробут» ВАТ «Стрийський завод КПО» за 2015-2017 рр.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Керівника дочірнього підприємства «Добробут».
10. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2017 рр.
11.  Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2015-2017 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.
  12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
14. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
16. Внесення змін до положення про Наглядову  раду  та Правління Товариства.
17. Обрання Правління Товариства.
18. Обрання Наглядової ради Товариства.

   19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
20. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
21. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
22. Про реорганізацію шляхом перетворення Дочірнього підприємства «Добробут» відкритого акціонерного товариства «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут».

Реєстрація учасників відбуватиметься 25 квітня 2018 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 19 квітня 2018 року.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 24 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82400 Львівська обл., м. Стрий вул. Промислова,4 (в бухгалтерії товариства) в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 12:00); а в день проведення ЗЗА ( 24 квітня 2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Промислова, 4, в приміщенні актової зали №1.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Возняк І.Ф. (надалі - відповідальна особа), тел. (245) 5-80-49.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 25.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: www.kpo.com.ua.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Котика Володимира Васильовича, Членом Лічильної комісії Гука Богдана Ігоровича, Членом лічильної комісії   Новікова Валерія Віталійовича.
По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.
По питанню №3: Обрати Головою зборів Лукошина  Сергія  Володимировича, Секретарем зборів Возняк Ірину Федорівну.
По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №5: Звіт Правління Товариства за 2015-2017 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2017 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2017 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.
По питанню №8: Звіт Керівнка дочірнього підприємства «Добробут» відкритого акціонерного товариства за 2015-2017 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи. Керівнику продовжити виконувати свої повноваження згідно Статуту дочірнього підприємства «Добробут», внутрішніх положень та чинного законодавства, продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб підприємства.
По питанню №9:
1) Затвердити звіт Правління Товариства за 2015-2017 рр.
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2017 рр.
3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2017 рр.
4) Затвердити звіт Керівника ДП «Добробут» ВАТ «Стрийський завод КПО » за 2015-2017 рр.
По питанню №10: Затвердити річні звіти Товариства за 2015-2017 рр.
По питанню №11: Чистий прибуток, отриманий Товариством за період 2015 - 2017 роки розподілити наступним чином: 5% направити до резервного фонду Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2015 - 2017 роки не нараховувати та не виплачувати.
По питанню №12: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Лукошина Сергія Володимировича, Членів Наглядової ради Кравченка Олега Борисовича, Насібова Аландара Кара огли, ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Стан-Комплект.
По питанню №:13 Припинити повноваження Правління Товариства в повному складі, а саме: Голови правління Кулика Віктора Миколайовича, Членів Правління Новікова Валерія Віталійовича, Возняк Ірини Федорівни.
По питанню №14: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Луговського Валерія Яковича, Членів Ревізійної комісії, Ростовецької Наталії Ярославівни, Кутасевич Віри Петрівни.
По питанню №15:
1) Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання» та затвердити Статут товариства у новій редакції.
2) Уповноважити Голову Правління підписати Статут у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його реєстрації у державного реєстратора.
По питанню №16: Не вносити зміни до положення про Наглядову раду  та Правління Товариства.
По питанню №17: Обрати Головою правління Кулика В.М., Членом правління Новікова В.В., Членом правління  Возняк І.Ф.
По питанню №18: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.
По питанню №19: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.
По питанню №20: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.
По питанню №21: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову правління Кулика Віктора Миколайовича вчиняти значні правочини гранично сукупною вартістю до 10 000 000 (десять мільйонів) грн. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; договори оренди, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини більше 10 000 000 (десять мільйонів) здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.
По питанню №22: Реорганізувати Дочірнє підприємство «Добробут» Відкритого акціонерного товариства «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут». Причини прийняття рішення мета оптимізації роботи Товариства. Правонаступником  ДП «Добробут» ВАТ «Стрийський завод КПО» стає ТОВ «Добробут». При реорганізації ДП «Добробут» ВАТ «Стрийський завод КПО» всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять  до  його правонаступника – ТОВ «Добробут». Для реорганізації ДП «Добробут» створити комісію: Насібов А.К. (ідент. № 1826815435),  Синяговська Н.В., (ідент. № 1998410084),  Котик В.В. ( ідент. №  1992215475), Возняк І.Ф. (ідент. № 1970408586).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)


Найменування показника

період

2014

2015

2016

2017

Усього активів  

20189

20936

21003

    22038

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

7129

6772

5795

    5235

Запаси 

10458

11588

12089

    28047

Сумарна дебіторська заборгованість  

2495

2452

2976

4973

Гроші та їх еквіваленти

107

97

193

211

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15431

15540

15663

6721

Власний капітал 

212

212

212

212

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

212

212

212

212

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1752

1745

1748

1445

Поточні зобов'язання і забезпечення

2821

3386

3327

1655

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

392

109

123

63

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

201400

201400

201400

201400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,95

0,54

0,61

0,31

                                                                                                       Наглядова Рада

Додаткова нформація про річні загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ", що скликаються на 25.04.2018 року

         Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 19.03.2018 року:
- загальна кількість акцій - 201 400 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій – 166 621шт.

  Опубліковано на сайті 22.03.2018 р.

Додати

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 19.04.2018 року:
- загальна кількість акцій - 201 400 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій – 166 621шт.