Публічне  акціонерне товариство «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання» (код за ЄДРПОУ 00222261) повідомляє, що Позачергові  загальні  збори акціонерів відбудуться  23 червня 2015 року об 11.00  за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Промислова, 4, в приміщенні актового залу ПАТ.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря   Позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Позачергових загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2011-2014р.р.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів керівників дочірніх підприємств «Добробут», «Сервіс» за 2011-2014р.р.
 4. Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2014р.р.
 5. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011-2014р.р.
 6. Про відкликання органів управління Товариства.
 7. Обрання Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
 10. Про ліквідацію дочірнього підприємства «Сервіс».
 11. Про зміну найменування ДП «Добробут» та внесення відповідних змін до статуту ДП.
 12. Про участь ПАТ «Стрийський завод КПО» у заснуванні інших юридичних осіб.
 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників  23 червня  2015 року з 10: год. до10.45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам Позачергових загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних  зборах 18 червня 2015 р.
З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись в бухгалтерії товариства щоденно крім суботи та неділі з 10.00 до 12.00. Довідки за тел.: (03245) 5-80-49, а в день проведення Позачергових загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Возняк І.Ф.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

період

попередній

звітній

Усього активів

21109

20189

Основні засоби

7794

7129

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

9537

10458

Сумарна дебіторська заборгованість

3024

2495

Грошові кошти та їх еквіваленти

30

107

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

15723

15431

Власний капітал

212

212

Статутний капітал

212

212

Довгострокові зобов’язання

1752

1752

Поточні зобов’язання

3019

2821

Чистий прибуток (збиток)

-429

392

Середньорічна кількість акцій (шт.)

201400

201400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

70

49

Голова правління