Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00222261
Місцезнаходження: 82400, Україна, Львівська область, м.Стрий, вул. Промислова,4
Міжміський код, телефон та факс емітента: (03245) 5-80-49, 5-80-49
Електронна поштова адреса емітента: tehn@kpostryi.lviv.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення:
Згідно наказу Правління Товариства № 15 від 31 липня 2013 року, прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб, а саме:
Звільнено за власним бажанням, ст.38 КЗпП України, посадову особу члена Правління Фреїва Володимира Омеляновича, 1959 року народження, освіта вища, паспорт серія КВ № 468956, виданий Стрийським МВ УМВС у Львівській області 27.07.2000 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента в розмірі 0,007%. Перебував на даній посаді з 21.06.2010 року по 31 липня 2013 року. Стаж керівної роботи 5 років, попередня посада інженер-конструктор слюсар ПАТ „ Стрийський завод КПО”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаду члена Правління Товариства замість звільненої особи нікого не призначено. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління Кулик Віктор Миколайович  

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00222261

1.4. Місцезнаходження емітента

82400  м. Стрий вул. Промислова,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03245) 5-80-49 (03245) 5-80-49

1.6. Електронна поштова адреса емітента

tech@kpostryi.lviv.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kpo.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Пiстракевич Роман Михайлович звiльнений 04.02.2014 року у зв'язку з рiшенням Наглядової ради Товариства та заяви про звiльнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.06.2010 р. по 04.02.2014 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол вiд 04.02.2014 року). На дану посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Кулик Вiктор Миколайович