РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента  Публічне акціонерне товариство "Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання", 00222261, Промислова,4, м.Стрий, Львiвська область, 82400, Україна, 03245 5-80-49, 5-80-49.
2. Дата розкриття повного тексту  річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - www.kpo.com.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка", 33100397.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 23.06.2015 року. Кворум зборів: 82,73% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання  лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Наглядової  Ради  та Ревізійної комісії за 2011-2014 р.р. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів керівників дочірніх підприємств "Добробут", "Сервіс" за 2011-2014 р.р. 4. Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2014 р.р. 5.Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011-2014 р.р. 6.Про відкликання органів управління Товариства. 7.Обрання Наглядової Ради Товариства. 8.Обрання Ревізійної комісії Товариства. 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 10.Про ліквідацію дочірнього підприємства "Сервіс". 11.Про зміну найменування ДП  "Добробут" та внесення відповідних змін до статуту ДП. 12.Про участь ПАТ "Стрийський завод КПО" у заснуванні інших юридичних осіб. 13.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та  їх  граничну вартість. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Лукошин С.В., Кулик В.В. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада. Результати розгляду питань порядку денного: 1.По першому питанню прийнято рішення: "1.Обрати наступні робочі органи: Голова Лічильної  комісії - Котик В.В., Член Лічильної  комісії -Юрків В.В., Член Лічильної комісії -Луговський В.Я., Голова зборів - Лукошин С.В., Секретар  зборів - Возняк І.Ф.. 2.Встновити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; пропозиції/ зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями." 2.По другому питанню прийнято рішення: "Затвердити звіти Голови Правління, Наглядової ради  та Ревізійної комісії за 2011-2014 рр.." 3.По третьому питанню прийнято рішення: "Затвердити звіти керівників ДП "Сервіс" та ДП "Добробут" за 2011-2014рр.". 4 По четвертому питанню прийнято рішення:  "Затвердити  річні звіти  Товариства за 2011-2014 р.р.". 5.По п'ятому питанню прийнято рішення: "Збитки минулих років покривати за рахунок нерозподіленого прибутку. Прибуток товариства за 2014 рік в сумі 392,0 тис. грн. здійснювати  відповідно до вимог Статуту Товариства". 6.По шостому питанню прийнято рішення: "Відкликати органи управління Товариства у повному складі: Наглядову раду: голову Наглядової ради ЛукошинаС.В., членів Наглядової ради ТОВ "СП "СТАН-Комплект", Кравченка О.Б., Биковченко Л.М.,Насібова А.К. Ревізійну комісію: голову Ревізійної комісії Ростовецька Н.Я., членів Ревізійної комісії Котик В.В., Кутасевич В.П". 7.По  сьомому питанню прийнято рішення: Обрати до складу Наглядової ради  Товариства терміном на 5 років Лукошина С.В., Кравченка О.Б., Биковченко Л.М., Насібова А. К.-О., ТОВ "СП "Стан-Комплект"". 8.По восьмому питанню прийнято рішення: "Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства  терміном на 5 років Ростовецьку Н.Я.,Кутасевич В.П., Луговського В.Я.". 9.По дев'ятому питанню прийнято рішення: "Постановити, що члени Наглядової ради обираються  на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не встановлювати та не затверджувати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів". 10.По десятому питанню прийнято рішення: "1) Прийняти рішення про ліквідацію ДП "Сервіс" ВАТ "Стрийський завод  ковальсько-пресового обладнання"; 2) Призначити ліквідаційну комісію в складі - голови правління ПАТ "Стрийський завод КПО"Кулика В.М. (ідент. № 1830412476), головного бухгалтера ПАТ "Стрийський завод КПО" Возняк І.Ф. (ідент. № 1970408586), Директора ДП "Сервіс" Тимчишин Н.М. ( ідент. № 2506312824),  головного бухгалтера ДП "Сервіс " Мацелко Н.В. (ідент. № 1855511609); Провести ліквідацію ДП "Сервіс" ВАТ "Стрийський завод КПО" протягом восьми місяців з дати створення ліквідаційної комісії. Установити термін прийняття претензій кредиторів протягом двох місяців з дати опублікування інформації про ліквідацію дочірнього підприємства у спеціальному ЗМІ. 3) Уповноважити Ліквідаційну комісію ДП "Сервіс" здійснити  публікацію оголошення про ліквідацію  та проведення всіх  необхідних процедур з ліквідації ДП "Сервіс". 11.По одинадцятому питанню прийнято рішення: 1) Змінити назву ДП "Добробут" ВАТ "Стрийський завод КПО" на ДП "Добробут" ПАТ "Стрийський завод КПО". 2) Внести відповідні  зміни до Статуту ДП "Добробут" ПАТ "Стрийський завод КПО". 3) Увповноважити голову правління Кулика В.М. підписати Статут ДП "Добробут" у новій редакції. 4) Відповідальність за проведення державної реєстрації товаритва в установленому законом порядку покладається на Керівника ДП Насібова А.К. та уповноважених осіб по довіреності".12.По дванадцятому питанню прийнято рішення: "1) Погодити участь ПАТ "Стрийський  завод КПО" у заснуванні інших юридичних осіб у формі Товариств з обмеженою відповідальністю (ТзОВ). 2) Уповноважити Наглядову Раду Товариства згідно Статуту на вчинення дій щодо заснування  ПАТ "Стрийський завод КПО" ТзОВ спільно з іншими юридичними або фізичними особами". 13. По тринадцятому питанню прийнято рішення: "Схвалити  значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та  уповноважити Голову Правління Товариства Кулика В.М. вчиняти значні правочини, якщо сума такого правочину не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності товариства згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України. По всіх питаннях порядку денного проголосовано наступним чином: "ЗА"  - 166 621  голосів (100%).
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається - дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента


Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

20936

20269

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6772

7129

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

11588

10458

Сумарна дебіторська заборгованість

2452

2495

Грошові кошти та їх еквіваленти

97

107

Власний капітал

15805

15696

Статутний капітал

212

212

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15540

15431

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1745

1752

Поточні зобов'язання і забезпечення

3386

2821

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.5

5

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.5

5

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

0

201400

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 

0

0

 у відсотках від статутного капіталу 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду

0

0

Голова Правління ПАТ «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання»     Кулик В.М.    26.04.2016р.