РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента  Публічне акціонерне товариство «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання», 00222261, 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Промислова,4 (03245) 5-80-49.
2. Дата розкриття повного тексту  річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - www.kpo.com.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності   ТОВ « Аудиторська Спілка», 33100397.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини. Загальні збори акціонерів за звітний період  проводились через відсутність коштів.
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається - дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)


Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

21109

19568

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7794

8483

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

9537

8403

Сумарна дебіторська заборгованість

3024

2085

Грошові кошти та їх еквіваленти

30

16

Власний капітал

212

212

Статутний капітал

212

212

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15723

16073

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1752

1752

Поточні зобов'язання і забезпечення

3019

1828

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2

5

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2

5

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

201400

201400

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Голова Правління ПАТ «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання»     Кулик В.М.    30.04.2014р.